VIRTUALIZED INFRASTRUCTURE

NIS ให้บริการติดตั้งระบบ Virtualization สำหรับลูกค้าที่เล็งเห็นถึงการประหยัดพลังงาน ต้องการใช้งานทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เป็นการเพิ่มมูลค่าการทำงานจากทรัพยากรที่มีอยู่ ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและติดตั้ง เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจที่ท่านจะได้รับจาก Technology Virtualization

Virtualized Infrastructure คือ การจำลองทรัพยากรของ Hardware ทั้งระบบที่ระบบปฏิบัติการจำเป็นต้องใช้งานจาก Physical Hardware เช่น CPU, Memory (RAM), Hard disk and Storage และอื่น ๆ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว สามารถจำลองเสมือนกับมีเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องได้ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่สร้างขึ้นเราเรียกศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า (Virtual Machine) โดยการทำงานของ Virtual Machine สามารถทำงานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ ตั้งแต่การปรับ Bios ติดตั้ง Operating System เลือกการใช้งาน CPU เลือกขนาด Hard Disk เลือกขนาด Ram ได้ตามต้องการ

การใช้งานเครื่อง Server 1 เครื่อง ในปัจจุบันจะใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ 18-20% ของ Utilization ทั้งหมด ประสิทธิภาพของเครื่อง Server ยังเหลืออีกประมาณ 80% ของ Utilization ที่ไม่ถูกใช้งาน กระบวนการเพิ่มการใช้ Utilization ของ Server ให้คุ้มค่าก็คือ การทำ Server Consolidation ช่วยให้ธุรกิจของท่านลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มการใช้ Utilization จากทรัพยากร Server ที่ท่านมีอยู่เดิมเทคโนโลยี Virtualization ในปัจจุบันมีการนำไปใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นกับบริษัทและองค์กรทั้ง หลาย ซึ่งในปัจจุบันมี Product หลายค่ายให้เลือกใช้งานในปัจจุบัน อาทิเช่น VMware vSphere4 และ Microsoft Hyper-V

การใช้งาน Virtualization สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อีกหลาย รูปแบบ เช่น

  1. การฝึกอบรม (Training) สามารถให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริงได้จากระบบจำลองที่สร้างขึ้น
  2. การพัฒนาระบบงาน (Testing) สามารถให้ผู้พัฒนาระบบงาน ไม่ว่าจะเป็น Web หรือ Application สร้างระบบจำลองขึ้นมาเพื่อพัฒนาและทดสอบระบบก่อนนำไปติดตั้งจริง
  3. การบำรุงรักษา (Maintenance) สามารถช่วยให้ผู้ดูแลระบบทำการ Backup หรือจำลองระบบเพื่อให้ Virtual Machine ทำงานแทนเครื่อง Server จริงเพื่อบำรุงรักษา หรือมีการเพิ่ม Hardware โดยที่ไม่กระทบกับผู้ใช้งาน
  4. การสำรองระบบและกู้คืน (Backup adn Recovery) สามารถช่วยให้ผู้ดูแลระบบจำลองระบบที่ใช้งานอยู่จริงเป็น Virtual Machine และใช้ในกรณีที่ Physical Hardware ของระบบเกิดความเสียหาย หรือเป็น Hardware ตกรุ่นเกินกว่าที่จะหาซื้อมาทดแทนได้