SECURITY SYSTEM

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology ) หรือ IT เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เทคโนโลยีถูกพัฒนาและขยายขีดความสามารถให้สูงขึ้นเพื่อตอบสนองการทำงานในระบบงานที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ไม่เพียงแต่ภายในองค์กรตนเองเท่านั้นแต่ยังต้องมีการติดต่อไปยังองค์กรที่อยู่ในภาคธุรกิจเดียวกัน หรือในภาคธุรกิจอื่น ๆ ทำให้บริษัทและองค์กรทั้งหลายต้องเผชิญกับความเสี่ยงในระบบ IT เพิ่มมากขึ้น จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่บริษัทหรือองค์กรทั้งหลายควรหันมาให้ความสนใจกับระบบรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับระบบ IT ของตนเอง ด้วยเหตุผลที่ภัยคุกคามต่างๆไม่ว่าจะเป็น ไวรัส เวิร์ม มัลแวร์ หรือแฺฮกเกอร์ ที่เกิดขึ้นกับระบบ IT ได้ถูกพัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง จึงละเลยไม่ได้ที่จะป้องกันภัยคุกคามต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย

             NIS ได้เล็งเห็นความสำคัญของจุดนี้ และด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการ IT ทั้งทางด้านการให้คำปรึกษา ติดตั้ง ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบความรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายที่ผ่านมา จึงทำให้ท่านมันใจได้ว่าท่านจะได้รับการบริการจากบริษัทฯที่มีประสบการณ์ และทีมวิศวกรระบบเครือข่าย (Network Engineer) ที่มีคุณภาพการันตีด้วย Ceritfied ในการแนะนำให้คำปรึกษา เพื่อให้เหมาะสมกับบริษัทหรือองค์กรของท่านในราคาที่เหมาะสม