เงื่อนไขการต่ออายุการรับประกันฮาร์ดแวร์ และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ อุปกรณ์ Fortinet

Fortinet ได้ทำการปรับปรุงขั้นตอน และรูปแบบการต่ออายุการรับประกัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการรับประกันอุปกรณ์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2553

โดยเงื่อนไขการให้การรับประกัน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการลงทะเบียนต่ออายุการรับประกัน จะถูกแบ่งออกเป็นรูปแบบต่างๆ 4 ประเภท ดังนี้

เงื่อนไขที่ 1 การต่ออายุการรับประกัน MA Fortigate 1 ปี ก่อนที่อุปกรณ์จะหมดอายุการรับประกัน

การรับประกันจะถูกต่อระยะเวลา ออกไป 1 ปี หรือ เท่ากับระยะเวลาของการรับประกันใหม่ที่ถูกลงทะเบียน โดยนับวันเริ่มต้นต่อเนื่องไปจากวันสุดท้ายของการรับประกันที่ถูกลงทะเบียนไว้ในระบบ

1จากตัวอย่าง MA Fortigate จะหมดอายุในวันที่ 30 มีนาคม 2010 เราดำเนินการต่ออายุก่อนที่อุปกรณ์จะหมดอายุ (ระยะเวลาดำเนินการต่ออายุประมาณ 7-10 วัน)  อุปกรณ์ Fortigate จะหมดอายุ วันที่ 30 มีนาคม 2011

เงื่อนไขที่ 2 การต่ออายุการรับประกัน 1 ปี หลังจากที่อุปกรณ์หมดอายุประกันไปแล้วไม่เกิน 10 วัน 

การรับประกันจะถูกต่อระยะเวลาออกไป 1 ปี หรือ เท่ากับระยะเวลาของการรับประกันใหม่ที่ถูกลงทะเบียน โดยนับวันเริ่มต้นจากวันที่ทำการลงทะเบียน

2จากตัวอย่าง MA Fortigate จะหมดอายุในวันที่ 30 มีนาคม 2010 เราดำเนินการต่ออายุในวันที่ 5 เมษายน 2010 ซึ่งอุปกรณ์ Fortigate ได้หมดอายุไปแล้ว แต่หมดอายุไม่เกิน 10 วัน ซึ่งอยู่ในระยะผ่อนผัน (ไม่เกิน 10 วัน) อุปกรณ์จะเริ่มต่ออายุในวันที่ 5 เมษายน 2010 และหมดอายุในวันที่ 5 เมษายน 2011

เงื่อนไขที่ 3 การต่ออายุการรับประกัน 1 ปี MA Fortigate “หลัง” จากที่อุปกรณ์หมดอายุการรับประกันไปแล้ว เกินจากระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period) แต่ไม่เกิน 6 เดือน

การรับประกันจะถูกต่อระยะเวลาออกไป 1 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาของการรับประกันใหม่ที่ถูกลงทะเบียน นับจากวันที่อุปกรณ์หมดอายุการรับประกัน


* Grace Period คือ ระยะเวลาผ่อนผัน 10 วัน หลังจากวันทหมดอายุประกัน

3จากตัวอย่าง MA Fortigate หมดประกันวันที่ 30 มีนาคม 2010 แต่เราทำการต่ออายุวันที่ 30 มิถุนายน 2010 ซึ่งหมดประกันเกินกว่าระยะผ่อนผันแล้ว ซึ่งทาง Fortigate จะนับวันที่เริ่มต่ออายุ เป็นวันที่อุปกรณ์เราหมดอายุ ในที่นี้คือ อุปกรณ์ขาดต่อ MA Fortigate ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2010 ก็จะนับเริ่มวันที่ต่ออายุในวันที่ 30 มีนาคม 2010 และหมดอายุ 30 มีนาคม 2011 เท่ากับว่าเราจะเสียโอกาส ในการต่อ MA Fortigate ไปทั้งหมด 3 เดือน

เงื่อนไขที่ 4  การต่ออายุการรับประกัน 1 ปี “หลัง”จากที่อุปกรณ์หมดอายุการรับประกัน ไปแล้วเกิน 6 เดือน

หลังจากลงทะเบียนสัญญาใหม่ 1 ปี สัญญาการรับประกันที่แสดงในระบบจะระบุเวลาเริ่มต้น เป็น 6 เดือนย้อนหลังไปก่อนวันลงทะเบียน โดยอายุใช้งานจริงจะถูกแสดงวันหมดอายุสัญญาใหม่ เป้นอีก 6 เดือนนับจากวันลงทะเบียน

เงื่อนไขการรับประกันที่ถูกบังคับใช้ภายใต้ระเบียบใหม่

  • การต่ออายุแบบ Bundel (FortiCare + FortiGuard Anti-Virus, IPS, Anti – SPAM, Web Fitering) ระยะเวลา 1 ปี
  • การต่ออายุ FortiCare ระยะเวลา 1 ปี

NOTE l: ในกรณีของการต่ออายุหลังจากสิ้นสุดระยะการรับประกันในทุกๆ ประเภทเกิน 6 เดือน และวันหมดอายุของสัญญาไม่เท่ากันในส่วนของ FortiCare และ FortiGuard การคำนวณระยะเวลาของสัญญาใหม่จะทำการคำนวณจากวันหมดอายุที่ระบุในสัญญาของการให้บริการที่หมดอายุการรับประกันเป็นประเภทสุดท้าย

NOTE ll: วันลงทะเบียนเริ่มจากวันที่นำข้อมูล (KEY) การต่ออายุป้อนเข้าสู่ระบบ ไม่ใช่วันที่ทำการสั่งซื้อสินค้า

บริการต่ออายุ MA Fortigate

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอใบเสนอราคาพิเศษ Add Line @nisolution หรือ QR CODE 

บริษัทฯ  ยินดีเข้าไปดูหน้างานเพื่อให้คำแนะนำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
Tel: 02 678 9995, 093 289 1664 คุณอติชาต Email: info@nisolution.co.th