เงื่อนไขการต่ออายุการรับประกันฮาร์ดแวร์ และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ อุปกรณ์ Fortinet

Fortinet ได้ทำการปรับปรุงขั้นตอน และรูปแบบการต่ออายุการรับประกัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการรับประกันอุปกรณ์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2553

โดยเงื่อนไขการให้การรับประกัน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการลงทะเบียนต่ออายุการรับประกัน จะถูกแบ่งออกเป็นรูปแบบต่างๆ 4 ประเภท ดังนี้

1. การต่ออายุการรับประกัน 1 ปี ก่อนที่อุปกรณ์จะหมดอายุการรับประกัน
a.  การรับประกันจะถูกต่อระยะเวลา ออกไป 1 ปี หรือ เท่ากับระยะเวลาของการรับประกันใหม่ที่ถูกลงทะเบียน โดยนับวันเริ่มต้นต่อเนื่องไปจากวันสุดท้ายของการรับประกันที่ถูกลงทะเบียนไว้ในระบบ


2.  การต่ออายุการรับประกัน 1 ปี หลังจากที่อุปกรณ์หมดอายุประกันไปแล้วไม่เกินกว่า 10 วัน หรือยู่ในระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period)
a. การรับประกันจะถูกต่อระยะเวลาออกไป 1 ปี หรือ เท่ากับระยะเวลาของการรับประกันใหม่ที่ถูกลงทะเบียน โดยนับวันเริ่มต้นจากวันที่ทำการลงทะเบียน

* Grace Period คือ ระยะเวลาผ่อนผัน 10 วัน หลังจากวันทหมดอายุประกัน

3.  การต่ออายุการรับประกัน 1 ปี“หลัง”จากที่อุปกรณ์หมดอายุการรับประกันไปแล้ว เกินจากระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period) แต่ไม่เกิน 6 เดือน
a. การรับประกันจะถูกต่อระยะเวลาออกไป 1 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาของการรับประกันใหม่ที่ถูกลงทะเบียน นับจากวันที่อุปกรณ์หมดอายุการรับประกัน


* Grace Period คือ ระยะเวลาผ่อนผัน 10 วัน หลังจากวันทหมดอายุประกัน

4.  การต่ออายุการรับประกัน 1 ปี “หลัง”จากที่อุปกรณ์หมดอายุการรับประกัน ไปแล้วเกินกว่า 6 เดือน
a. หลังจากลงทะเบียนสัญญาใหม่ 1 ปั สัญญาการรับประกันที่แสดงในระบบจะระบุเวลาเริ่มต้น เป็น 6 เดือนย้อนหลังไปก่อนวันลงทะเบียน โดยอายุใช้งานจริงจะถูกแสดงวันหมดอายุสัญญาใหม่ เป้นอีก 6 เดือนนับจากวันลงทะเบียน

เงื่อนไขการรับประกันที่ถูกบังคับใช้ภายใต้ระเบียบใหม่

  • การต่ออายุแบบ Bundel (FortiCare + FortiGuard Anti-Virus, IPS, Anti – SPAM, Web Fitering) ระยะเวลา 1 ปี
  • การต่ออายุ FortiCare ระยะเวลา 1 ปี

เงื่อนไขการรับประกันท่ได้รับการยกเว้น จากการบังคับใช้ระเบียบใหม่

  • การต่ออายุ FortiGuard Subscription แบบแยกซื้อ
  • การต่ออายุ FortiCare และ  FortiGuard สำหรับ Demo และ Evaluation Units
  • การต่ออายุแบบ Bundle (FortiCare + FortiGuard Anti-Virus, IPS, Anti-SPAM, Web Filtering) มากกว่า 1 ปีขึ้นไป
  • การต่ออายุ FortiCare แบบแยกซื้อ มากกว่า 1 ปีขึ้นไป
  • การต่ออ่ายุ FortiGuard แบบแยกซื้อ มากกว่า 1 ปีขึ้นไป

NOTE l: ในกรณีของการต่ออายุหลังจากสิ้นสุดระยะการรับประกันในทุกๆ ประเภทเกิน 6 เดือน และวันหมดอายุของสัญญาไม่เท่ากันในส่วนของ FortiCare และ FortiGuard การคำนวณระยะเวลาของสัญญาใหม่จะทำการคำนวณจากวันหมดอายุที่ระบุในสัญญาของการให้บริการที่หมดอายุการรับประกันเป็นประเภทสุดท้าย

NOTE ll: วันลงทะเบียนเริ่มจากวันที่นำข้อมูล (KEY) การต่ออายุป้อนเข้าสู่ระบบ ไม่ใชาวันที่ทำการสั่งซื้อสินค้า

บริษัทฯ  ยินดีเข้าไปดูหน้างานเพื่อให้คำแนะนำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
Tel: 02 678 9995, 093 289 1664  Email: info@nisolution.co.th